چشم انداز اقتصاد ایران (از منظر تحلیل های سطح توسعه)/ فرشاد مومنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه پرسش
چشم انداز اقتصاد ایران
(از منظر تحلیل های سطح توسعه)
فرشاد مومنی
شروع دوره: سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷