چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ /فرشاد مومنی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

فرشاد مومنی

شروع دوره: سه شنبه 6 اسفند ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷