چهار سنت خلق تصویر: سنتهای قدیم و موقعیت معاصر ایران/ ایمان افسریان

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
چهار سنت خلق تصویر: سنتهای قدیم و موقعیت معاصر ایران
ایمان افسریان
شروع دوره: سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰

سرفصل مباحث جلسات:

۱- فرم مثالی و نگارگری

۲- فرم ادراکی و سنت بزرگ هنر غرب

۳- فرم مودال (نقشمایه ای) – فرم مدرن

۴- موقعیت معاصر هنر ایران