چپ پست مدرن در ایران معاصر: ملاحظاتی انتقادی/ محمدرضا تاجیک

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
چپ پست مدرن در ایران معاصر: ملاحظاتی انتقادی
محمدرضا تاجیک
شروع دوره: سه شنبه ۲۳ آذر ماه ساعت ۱۷.۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷