چگونه نمایشنامه بخوانیم؟ / محمد چرم شیر

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
چگونه نمایشنامه بخوانیم؟
محمد چرم شیر
شروع دوره: چهار شنبه ۲۴ آذر ماه ساعت ۱۷.۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷