گفتارهای "پرسش"/ فهم هرمنوتیکی چیست؟(۲)/ محمد مجتهد شبستری

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Bachelor , Course

گفتارهای “پرسش”
فهم هرمنوتیکی چیست؟(۲)
محمد مجتهد شبستری
شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷