اقتصاد سیاسی ایران: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی/کمال اطهاری

DURATION:
4
ID:
class07

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی ایران: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

کمال اطهاری

شروع دوره: یکشنبه 9خرداد ساعت 17.15
تلفن:88822010-88837647
qporsesh.com

نوشته کمال اطهاری در رابطه با کورس اقتصاد سیاسی ایران: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

سلسله درس¬گفتارهای نظریه خاکستری و درخت سبز تاریخ: اقتصاد سیاسی ایران شامل سه دوره پیاپی خواهد بود:
• درآمدی بر تاریخ نظری ایران تا انقلاب مشروطه
• اقتصاد سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
• اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
درس¬گفتار نخست (چهار جلسه) به تاریخ نظری (theoretical history) ایران یا نقد نظریه-هایی خواهد پرداخت که می¬کوشند الگوهای تحولات تاریخی ایران را تا انقلاب مشروطه یا در ایران پیشاسرمایه¬داری تبیین کنند. شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی و استبداد ایرانی نام¬¬آورترین گفتمان¬ها در تاریخ نظری ایران هستند، که انسجام درونی و راست¬نمایی آنها بررسی خواهد شد.
در درس¬گفتار دوم (چهار جلسه) اقتصاد سیاسی ایران را از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی خواهد شد. در این بررسی که شامل ردیابی گفتمان¬های پیش گفته در این دوره تاریخی نیز هست، آرایش¬های طبقاتی (داخلی و خارجی) و ریشه¬یابی¬های انقلاب¬ها و جنبش¬های این دوره در ایران در گفتمان¬های جدید بررسی و نقد خواهد شد.
در درس¬گفتار سوم (چهار جلسه) اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، بخصوص از لحاظ موانعی که آرایش و جهت¬گیری¬های طبقاتی برای از میان برداشتن وابستگی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی ایجاد کرده است، بررسی خواهد شد. موانعی که در نیمه¬ی دهه چهارم پس از انقلاب برنامه¬ی جدیِ اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده است.
حاصل کل این درس¬گفتارها، ارائه¬ی چارچوب نظری و اجزاء برنامه (برنامه¬های) پژوهشی برای شناخت و انکشاف اقتصاد سیاسی ایران در جهت تحقق توسعه پایدار این جامعه است.