جستارهایی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان: 1- مسئله “حقیقت” در هرمنوتیک فلسفی/ محمد مجتهد شبستری

دسته بندی

Course

گفتارهای “پرسش”

جستارهایی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان: 1- مسئله “حقیقت” در هرمنوتیک فلسفی

محمد مجتهد شبستری

شنبه 6 شهریور ماه 1395 ساعت 17.15

تلفن:88822010-88837647