درسگفتار لایب نیتس و امر سیاسی/ عادل مشایخی

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
لایب نیتس و امر سیاسی
عادل مشایخی
شروع دوره: سه شنبه ۲ آبان ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷