نظریه و سفر (۱)/ عباس کاظمی

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
نظریه و سفر (۱)
عباس کاظمی
شروع دوره: دوشنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۷:۱۵

 

هدف اصلی مجموعه درسگفتارها  که سلسله وار ارایه خواهند شد، نگاه متفاوت به زندگیِ نظریه در ایران است. نظریه ها در ایران به جای آنکه برای فهم وضعیت ما بکار گرفته شوند بیشتر لباس روشنفکری بر تن می کنند و گاهی نقشی تزیینی برای افراد می یابند، تو گویی بخشی از منبع منزلت بخش و مسلک طبقاتی افراد می شوند. از سویی دیگر، خیال نظریه پردازی و توهم متفکر بودن ممکن است عده ای از ما را به صرف تکرار این یا آن نظریه دچار خود کند.  در این سلسه جلسات، ضمن نقد « نظریه- محوری انتزاعی» در ایران به ایده سفر نظریه ها پرداخته می شود.

مجموعه درسگفتارها در چند دوره برگزار خواهد شد که در دوره اول از طرح مباحث بنیادی و در دوره های بعد طرح وضعیت استقرار نظریه ها در ایران مطرح خواهد شد. در نهایت روشنفکران و متفکران مطرح و آثارشان در ایران موضوع تحلیل انتقادی در کلاس قرار خواهند گرفت. همان طور که ذکر شد، در دوره اول مجموعه درسگفتارها،  ما به مباحث اولیه و پایه برای آشنایی با نگاه انتقادی به کاربرد نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

جلسه اول، چگونه به نظریه ها نگاه کنیم؟ ایده سفر برای نظریه و نظریه برای سفر چه کمکی به ما در فهم نظریه ها می کند؟

جلسه دوم: بازاندیشی در نظریه های کوچنده، مروری بر دو مقاله ادوارد سعید

جلسه سوم: نقد و گسترش ایده نظریه های کوچنده، مروری بر آراء جیمز کلیفورد، پال فازل، مایکل بال و استورات هال.

جلسه چهارم: باز اندیشی در باب سفر نظریه ها به کشورهای پیرامونی: نقد و بررسی آرا ریون کونل و مایکل بوراوی

طرح جلساتی که در کارگاههای بعدی موضوع بحث خواهند بود بعد از پایان کارگاه اول اعلام خواهند شد.