علل ناگزیر رنج بشری: مقدمه ای در تاریخ رنج/ مهدی سالاری نسب

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
علل ناگزیر رنج بشری
مقدمه ای در تاریخ رنج
مهدی سالاری نسب
شروع دوره: دوشنبه 16 بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:

 

جلسۀ اول

  1. سخن آغازین در خصوص بازکاویِ آثار کلاسیک و یکی از نتایج آن که عبارت است از بررسیهای موضوعی؛ نمونۀ فعلی: مطالعه در تاریخ و علل رنجِ بشری
  2. تفکیکِ دو مفهومِ شرّ و رنج
  3. تفکیکِ دو مفهومِ درد و رنج
  4. ارائۀ طرح کلیِ دو نیمۀ مبحث، برای آمادگی جلسات بعدی: تاریخِ رنج و علل رنج

 

جلسۀ دوم

  1. ارتباط بی معنایی و رنج: چند و چونِ ارتباطِ مسئلۀ معنای زندگی در جهان جدید و معضلِ رنج
  2. اعتقاد به وجودِ سرشتِ نیک یا بد در انسان و موضوعِ شرّ و رنج
  3. رنج در نگاهِ اساطیری: معنادهی به رنجها و شرور

 

جلسۀ سوم

  1. تاریخ رنج در ادیان: ادیان ابراهیمی (یهود، مسیحیت، اسلام)، هند، با اشاره ای کوتاه به دین زرتشتی و مانویت
  2. موضوعِ منجی در ادیان
  3. بینش عرفانی

 

جلسۀ چهارم:

ارائۀ اجمالیِ طرحِ شبکۀ عللِ رنجهای بشری