مجموعه درسگفتارهای فلسفه، فلسفه سیاسی، اندیشه

دسته بندی

Course , Study

 

مجموعه درسگفتارهای فلسفه، فلسفه سیاسی، اندیشه

این مجموعه شامل ۳۱ مجموعه درسگفتار از  محمد مجتهد شبستری، مراد فرهادپور،  محمد رضا تاجیک، صالح نجفی،عادل مشایخی و ابراهیم توفیق  است، برای آن دسته از مخاطبین جدی فلسفه و فلسفه سیاسی و تاریخ اندیشه که به دنبال خوانش های دقیق و متفاوت از مهمترین متفکران قدیم و جدید و نیز واکاوی و تدقیق در مهمترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی  هستند مفید فایده خواهد بود و به مثابه آرشیوی غنی و متفاوت سالها مورد استفاده  استادان، پزوهشگران، دانشجویان و علاقمندان این حوزه قرار خواهد گرفت .

 

 

۱۲ دوره درسگفتار از مراد فرهادپور شامل:

۱دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

 ۲لاکان: ملاحظاتی انتقادی

 ۳والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

 ۴والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

 ۵اندیشیدن همراه با بدیو

 ۶هگل از دیدگاه ژیژک

 ۷آدورنو: دیالکتیک منفی

 ۸ملاحظاتی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران

 ۹- ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی (دوره اول)

 ۱۰-مارکسیسم و الهیات

 ۱۱- ملاحظاتی فلسفی درباره غرب

 ۱۲- تفکر رهایی با و بدون مارکس

 

۱۰ دوره درسگفتار از صالح نجفی شامل:

 ۱فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

 ۲نیچه به روایت دلوز

 ۳نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

 ۴مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

 ۵فروید و زیبایی ناسی

 ۶فروید و فلسفه

 ۷- فروید و زیبایی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر

 ۸- اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده

 ۹- حق دروغ گفتن: کانت- لاکان

 ۱۰- نقاشی و ماخولیا

 

۲ دوره درسگفتار از عادل مشایخی

 ۱مرگ در هستی و زمان هایدگر

 ۲نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر

 

۵ دوره درسگفتار از محمد رضا تاجیک

 ۱امر سیاسی چیست؟

 ۲سوژه سیاسی چیست؟

 ۳نقد چیست؟

 ۴-تاریخ تفکر معاصر در ایران

 ۵- چپ پست مدرن در ایران معاصر

 

۱ دوره درسگفتار از محمد مجتهد شبستری

 تاملاتی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان

 

۱ دوره درسگفتار از ابراهیم توفیق

 امر اجتماعی، علوم اجتماعی و دولت