مجموعه درسگفتارهای مصطفی ملکیان

دسته بندی

Course , Study

مجموعه درسگفتارهای مصطفی ملکیان

این مجموعه شامل ۱۷ درسگفتارِ کورس روانشناسی اخلاق( کلیه درسگفتارهای تدریس شده) و ۶ دوره از کورس فلسفه اخلاق می شود. ملکیان در کورس روانشناسی اخلاق دانشجویان را با یکی از جدید ترین شاخه های علم اخلاق آشنا می سازد و در طی ۱۷ دوره ۴ جلسه ای سویه های روانی زیست اخلاقی انسان را در حیطه ذهن، روان و جامعه بررسی می کند.  در کورس فلسفه اخلاق اما ملکیان در جلسه اول با ارائه روش شناسی مورد نظر خود از فلسفه اخلاق دسته بندی و نوع جدیدی از تدریس فلسفه اخلاق را آغار می کند. این مجموعه در حال حاضر شامل ۶ درسگقتار چهار جلسه ای می باشد. این مجموعه نه تنها مخاطب را با یکی از جدیدترین شاخه های علم اخلاق آشنا می سازد بلکه در ضمن آن بیننده به نوعی با سیر تاریخ فلسفه اخلاق، آن هم با دقت و عمق تدریس مصطفی ملکیان آشنا می شود.

۱۷ دوره درسگفتار از مصطفی ملکیان شامل:

۱- مباحث منتخب از روانشناسی اخلاق

۲- عوامل روانی ابداع نهاد اخلاق

۳- پیش فرض های روانشناختی التزام و عدم الترام به نهاد اخلاف

۴- خاستگاه انگیزش اخلاقی

۵- عشق، غمخواری و دیگر گزینی

۶ – متعلق انگیزش اخلاقی

۷- شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی

۸- عوامل موثر در رویکرد/پشتگرد به نظام ها و نظریه های اخلاقی گوناگون

۹-آثار و نتائج اخلاقی زیستن/نزیستن

۱۰-سنجه های گوناگون میزان اخلاقی زیستن/نزیستن

۱۱-معیارهای روانشناختی ترجیح یک نظام یا نظریه اخلاقیبر نظام ها و نظریات اخلاقی دیگر

۱۲-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتائج آن

۱۳-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت/رذیلت های اخلاقی (۱)

۱۴-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت/رذیلت های اخلاقی (۲)

۱۵-تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناختی جبر، اختیار و مسئولین اخلاقی

۱۶- برخی دیگر از پیش فرض های روانشناختی روانشناسی اخلاق

۱۷- تعلیم و تربیت اخلاقی

 

6 دوره درسگفتار از کورس فلسفه اخلاق

۱- معنا شناسی اخلاق: اخلاقی زیستن یعنی چه؟

۲- ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دوره اول)

۳- ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه دوم)

۴-  ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه سوم)

۵- سازگاری/ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن

۶- کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن