مجموعه ی درسگفتار های اقتصاد-اقتصاد سیاسی

دسته بندی

Course , Study

مجموعه ی درسگفتار های اقتصاد-اقتصاد سیاسی

مجموعه اقتصاد- اقتصاد سیاسی موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش شامل ۱۳ درسگفتار در زمینه اقتصاد، اقتصاد سیاسی، اندیشه اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران است.  در این مجموعه دو رویکرد متفاوت به اقتصاد سیاسی مطرح شده است. محمد مالجو به عنوان یکی از مهترین اقتصادانان سیاسی چپ و منتقد نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان طی ۷ درسگفتاربازخوانی نولیبرالیسم، کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار دوره اول و دوره دوم، اقتصاد سیاسی چیست و سه دوره درسگفتار از کورس اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب  به بررسی چگونگی تکوین و شکل گیری اندیشه نولیبرال در بستر تاریخی و اجتماعی معاصر غرب و نیز گسنرش آن در ابعاد جهانی می پردازد و تاثیرات این گسترش تفکر نئولیبرال و پیوند آن با ایدئولوژی اقتصادی حاکم بر ایران را واکاوی و تدقیق می کند. در مقابل  فرشاد مومنی، مسعود نیلی، فرهاد نیلی، محمود سریع القلم و کمال اطهاری نیز به عنوان تنی چند از مهمترین نمایندگان اقتصاد نهاد گرا و لیبرال در تفکر معاصر ایران طی ۶ درسگفتار  چالش های توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی، مباحث منتخب از اقتصاد ایران، اقتصاد فقر و غنا، جایگاه ایران در تحولات بین المللی، چگونه می توان تاریخ ساخت و گونه های سوسیالیسم به بیان برخی از مهترین مفاهیم و معضلات در طول تاریخ اندیشه اقتصادی- اقتصاد سیاسی پرداخته و نسبت تحولات جهانی را با اقتصاد ایران و معضلات مربوط به آن برجسته کرده و همزمان به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران در چهارچوب نظام اقتصادی جهانی پرداخته و سیر تحولات گذشته و امروز اقتصاد سیاسی ایران را برای ترسیم دورنمایی از آینده وضعیت ایران در مناسبات اقتصاد جهانی مورد واکاوی قرار می دهند. این مجموعه برای آن دسته از مخاطبان اقتصاد نظری و عملی که به دنبال درک چگونگی مناسبات اقتصادی در چهارچوب مفاهیم اقتصاد سیاسی هستند مفید فایده خواهد بود.

 

۷ دوره درسگفتار از محمد مالجو شامل:

۱- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار(۱)

۲- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار (۲)

۳- بازخوانی نولیبرالیسم

۴- اقتصاد سیاسی چیست؟

۵- اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۱): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه

۶-  اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۲): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه

۷-  اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۳): تضعیف تولید سرمایه دارانه

۱ دوره درسگفتار از مسعود نیلی:

مباحث منتخب از اقتصاد ایران

۱دوره درسگفتار از محمود سریع القلم:

جایگاه ایران در تحولات بین المللی

۱ دوره درسگفتار فرهاد نیلی

اقتصاد فقر و غنا

۲ دوره درسگفتار از کمال اطهاری

۱-چگونه می توان تاریخ ساخت: مروری بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

۲- گونه های سوسیالیسم: در جستجوس سوسیالیسم قابل تحقق

۱ درسگفتار از فرشاد مومنی

چالش های توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی