هستی شناسی رنگ سیاه در نقاشی و سینما/ مازیار اسلامی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1397 موسسه “پرسش”

هستی شناسی رنگ سیاه در نقاشی و سینما
مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه 20 شهریور ماه ساعت 17:30
88822010-88837647

نوشته مازیار اسلامی درباره درسگفتار “هستی شناسی رنگ سیاه در نقاشی و سینما”

رنگ سیاه از تاثیرگذارترین رنگهای تاریخ نقاشی و سینما بوده است و سبکها و جریان های هنری مختلفی بواسطه آن شکل گرفته اند. با این حال سیاه بیش از هر رنگ دیگر نه تنها با باورها، اندیشه ها و ایده های تاریخی پیوند داشته است بلکه خود در بیان تحولات مادی و درونی تاریخ و انسان نیز سهیم بوده است. در دوره های مختلف هنرمندان مختلف، نقاش یا سینماگر نگاه زیباشناختی و هستی شناختی متفاوتی به این رنگ داشته اند. در این دوره خواهیم کوشید تا ایده های دینی و فلسفی پیرامون این رنگ و کاربرد آن در آثار نقاشان و کارگردانان مهم تاریخ این دو هنر  و البته تحول مفهومی و فرمال آن را در بستر تاریخ هنر نشان دهیم.