دست آخر: جهان پس از طوفان نوح/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

دست آخر: جهان پس از طوفان نوح

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول: دریدا و بکت. دیالکتیک بستن و گشودن: تناهی و بازی؛ دینامیک درونی «دست آخر»
جلسه دوم: آگاهی مابعد فاجعه. نشانه‌شناسی بیگانگی و باور در دست آخر بکت
جلسه سوم: آدورنو و بکت. تلاش برای فهم «دست آخر» بعد از یازده سپتامبر
جلسه چهارم: سیاست «دست آخر». بازخوانی بکت به کمک ژاک رانسیر