مقدمه ای بر خوانش سرمایه مارکس: سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی (۲)/ عادل مشایخی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

مقدمه ای بر خوانش سرمایه مارکس:
سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی (۲)

عادل مشایخی

شروع دوره پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه ساعت ۱۶

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷