نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس/ جلد دوم/ سه شکل دورپیمایی و تداوم جریان سرمایه /حسن مرتضوی

START:
خرداد ۹, ۱۳۹۳
ID:
MD 004

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس/ جلد دوم

سه شکل دورپیمایی و تداوم جریان سرمایه

حسن مرتضوی
شروع دوره: شنبه 22 فروردین ماه ساعت 17.30