روان کاوی و هنر مدرن: از ادگار دگا تا مارسل دوشان

START:
بهمن ۱, ۱۳۹۳
ID:
MA-035

INSTRUCTORS:

Address

Merc Campus, Melbourne, NSW   View map

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار 1394 موسسه “پرسش”

 

روان کاوی و هنر مدرن: از ادگار دگا تا مارسل دوشان
صالح نجفی

سرفصل مباحث جلسات:
1- ادگار دگا: روانشناسی مدرنیسم
2- پیر بونار: اغواگری زیبایی
3- هانری ماتیس: اضطراب خلاق
4- مارسل دوشان: زیبایی بی تفاوتی

شروع دوره: دوشنبه 17 فروردین ماه 1394 ساعت 17-19