کابوس های فروید در سینما/ ماخولیا-رانه ی مرگ- شرم و هیستیری های زنانه/مازیار اسلامی

START:
آبان ۹, ۱۳۹۳
DURATION:
1 week
ID:
BA-038

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

کابوس های فروید در سینما

ماخولیا-رانه ی مرگ- شرم و هیستیری های زنانه

مازیار اسلامی
شروع دوره: شنبه 29 فروردین ماه ساعت 17