سمینار فلسفه و سیاست/ مُراد فرهادپور/ صالح نجفی/ عادل مشایخی

پنچشنبه های “پرسش” فلسفه و سیاست مُراد فرهادپور: فلسفه و حقیقت جهان امروز صالح نجفی: تکرارِ شکست، خاطره ی وارونه ی رهایی عادل مشایخی: منطق اعتدال و گریز از امر واقعی پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۶-۱۸ ۸۸۸۲۲۰۱۰ qporsesh.com

پنجشنبه های “پرسش”/ امر اجتماعی چیست؟

پنجشنبه های “پرسش” امر اجتماعی چیست؟ ابراهیم توفیق: وضعیت طبیعی و دولتی که نمی شود عادل مشایخی: امر اجتماعی، سیاست، تاریخ محمد امین قانعی راد: قبض و بسط امر اجتماعی پنجشنبه ۶ آبان ماه ساعت ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

بحرانهای اقتصادی و تدابیر سیاسی در ایران امروز/ محمد مالجو/پرویز صداقت

پنجشنبه های “پرسش” بحرانهای اقتصادی و تدابیر سیاسی در ایران امروز محمد مالجو: تدبیر اعتدالی در برابر بحران های اقتصاد سیاسی ایران پرویز صداقت: بحران انباشت و انباشت بحران پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ qporsesh.com ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

سمینار فلسفه بعد از پست مدرنیسم/ مُراد فرهادپور/ بارانه عمادیان

پنجشنبه های “پرسش” فلسفه بعد از پست مدرنیسم مراد فرهادپور: مُد و فلسفه بارانه عمادیان:  شتاب گرایی: نقد سرمایه داری یا آخرین مُد فلسفی جهان؟ پنجشنبه 7 مردادماه 1395 ساعت 17.30-19.30 تلفن: 88822010-88837647 qporsesh.com ورود به جلسه برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

سمینار نهاد دانشگاه در ایران/ محمد مالجو/ مقصود فراستخواه/ عباس کاظمی

پنجشنبه های “پرسش” نهاد دانشگاه در ایران محمد مالجو: دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می رود؟ مقصود فراستخواه : دانشگاه و گفتمان ایدئولوژیک در ایران عباس کاظمی: پرولتاریای دانشگاهی در ایران پنجشنبه 24 تیرماه 1395 ساعت 17-19 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. تلفن:88822010-88837647 qporsesh.com

سمینار ” حـوزه عمومـی و جهـان جـدیـد”

“پنجشنبه های “پرسش ” حـوزه عمومـی و جهـان جـدیـد” حسینعلی نوذزی : تحول گونه های حوزه عمومی در عصر  اطلاعات و رسانه ها : چشم اندازهایـی برای دموکراسـی  ورای مرزهای ملی مسعود پدرام: سپهـر عمومـی و روشنفکـران بهرنگ درویشیان: دو برداشت از خـرد: تبلـور امـر نامتناهـی یا   جلوه ای از در بند بودن انسان؟ […]