آناتومی اقتصاد سیاسی ایران/ یوسف اباذری/ رامین معتمد نژاد

پنجشنبه های «پرسش» آناتومی اقتصاد سیاسی ایران یوسف اباذری ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی رامین معتمد نژاد اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایزان معاصر پنجشنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

Start

End

پنجشنبه های «پرسش»

آناتومی اقتصاد سیاسی ایران

یوسف اباذری
ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی

رامین معتمد نژاد
اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایزان معاصر

پنجشنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۶
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷