بحرانهای اقتصادی و تدابیر سیاسی در ایران امروز/ محمد مالجو/پرویز صداقت

پنجشنبه های "پرسش" بحرانهای اقتصادی و تدابیر سیاسی در ایران امروز محمد مالجو: تدبیر اعتدالی در برابر بحران های اقتصاد سیاسی ایران پرویز صداقت: بحران انباشت و انباشت بحران پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ qporsesh.com ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
بحرانهای اقتصادی و تدابیر سیاسی در ایران امروز

محمد مالجو: تدبیر اعتدالی در برابر بحران های اقتصاد سیاسی ایران
پرویز صداقت: بحران انباشت و انباشت بحران

پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.