تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه/ حسینعلی نوذری، یعقوب خزایی

پنجشنبه های "پرسش" تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه حسینعلی نوذری فمینیسم، مدگرایی و پست مدرنیسم یعقوب خزایی تولد مد زنانه در ایران پنجشنبه 13 تیرماه ساعت 18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 8882201-88837647

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”

تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه

حسینعلی نوذری
فمینیسم، مدگرایی و پست مدرنیسم

یعقوب خزایی
تولد مد زنانه در ایران

پنجشنبه 13 تیرماه ساعت 18

ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

8882201-88837647