تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران/ عباس کاظمی، پرویز صداقت، حسین راغفر

پنجشنبه های "پرسش" تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران پرویز صداقت: تهران، مسئله اقتصاد سیاسی است عباس کاظمی: سیاست فضای عمومی: نقد تجاری شدن فضاهای عمومی شهر تهران حسین راغفر: تهران و سائوپائولو یا شهری عادلانه تر پنجشنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۷-۱۹ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران

پرویز صداقت: تهران، مسئله اقتصاد سیاسی است
عباس کاظمی: سیاست فضای عمومی: نقد تجاری شدن فضاهای عمومی شهر تهران
حسین راغفر: تهران و سائوپائولو یا شهری عادلانه تر

پنجشنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۷-۱۹
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.