حیات تهی دستان شهری در ایران/ محمد مالجو/ فاطمه صادقی/ علیرضا صادقی

پنجشنبه های "پرسش" حیات تهی‌دستان شهری در ایران محمد مالجو: تهی‌دستان شهری در آینۀ اندیشۀ اجتماعی فاطمه صادقی: زیست غیررسمی زنان تهی‌دست علیرضا صادقی: سیاست تهی‌دستان شهری پنجشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۷-۱۹ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”

حیات تهی‌دستان شهری در ایران

محمد مالجو: تهی‌دستان شهری در آینۀ اندیشۀ اجتماعی

فاطمه صادقی: زیست غیررسمی زنان تهی‌دست

علیرضا صادقی: سیاست تهی‌دستان شهری

پنجشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۷-۱۹
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷