زمان از منظر رهایی / مراد فرهادپور، بارانه عمادیان

پنجشنبه های "پرسش" زمان از منظر رهایی مُراد فرهادپور: تاملاتی درباره زمان انقلابی بارانه عمادیان: سیاست زمان و زمان سیاست پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۷-۱۹ ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
زمان از منظر رهایی
مُراد فرهادپور: تاملاتی درباره زمان انقلابی
بارانه عمادیان: سیاست زمان و زمان سیاست
پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۷-۱۹
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷