سمینار درباره برهه های جدید انباشت اولیه/ مُرادفرهادپور/ محمدمالجو

پنجشنبه های "پرسش" درباره برهه های جدید انباشت اولیه مُرادفرهادپور: از انباشت اولیه تا جهان امروز محمدمالجو: دگر دیسی سلب مالکیت از توده ها در ایران امروز پنجشنبه 7 بهمن ماه ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647 qporsesh.com  

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
درباره برهه های جدید انباشت اولیه
مُرادفرهادپور: از انباشت اولیه تا جهان امروز
محمدمالجو: دگر دیسی سلب مالکیت از توده ها در ایران امروز
پنجشنبه 7 بهمن ماه ساعت 16-18
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
88822010-88837647
qporsesh.com