سمینار زوال اسطوره ها و تاریخ ها/ مراد فرهادپور/ صالح نجفی

پنجشنبه های "پرسش" زوال اسطوره ها و تاریخ ها مراد فرهاد پور: شاهنامه و اسطوره زدایی صالح نجفی: باور کن دروغ می گویم: درباره امکان تاریخ زوال پنجشنبه 19 اسفندماه 1395 ساعت 16-18 88822010-88837647 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
زوال اسطوره ها و تاریخ ها
مراد فرهاد پور: شاهنامه و اسطوره زدایی
صالح نجفی: باور کن دروغ می گویم: درباره امکان تاریخ زوال
پنجشنبه 19 اسفندماه 1395 ساعت 16-18
88822010-88837647
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.