سمینار فلسفه بعد از پست مدرنیسم/ مُراد فرهادپور/ بارانه عمادیان

پنجشنبه های "پرسش" فلسفه بعد از پست مدرنیسم مراد فرهادپور: مُد و فلسفه بارانه عمادیان:  شتاب گرایی: نقد سرمایه داری یا آخرین مُد فلسفی جهان؟ پنجشنبه 7 مردادماه 1395 ساعت 17.30-19.30 تلفن: 88822010-88837647 qporsesh.com ورود به جلسه برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
فلسفه بعد از پست مدرنیسم
مراد فرهادپور: مُد و فلسفه
بارانه عمادیان:  شتاب گرایی: نقد سرمایه داری یا آخرین مُد فلسفی جهان؟

پنجشنبه 7 مردادماه 1395 ساعت 17.30-19.30
تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com

ورود به جلسه برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.