سمینار فلسفه و سیاست/ مُراد فرهادپور/ صالح نجفی/ عادل مشایخی

پنچشنبه های "پرسش" فلسفه و سیاست مُراد فرهادپور: فلسفه و حقیقت جهان امروز صالح نجفی: تکرارِ شکست، خاطره ی وارونه ی رهایی عادل مشایخی: منطق اعتدال و گریز از امر واقعی پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۶-۱۸ ۸۸۸۲۲۰۱۰ qporsesh.com

Start

End

پنچشنبه های “پرسش”
فلسفه و سیاست
مُراد فرهادپور: فلسفه و حقیقت جهان امروز
صالح نجفی: تکرارِ شکست، خاطره ی وارونه ی رهایی
عادل مشایخی: منطق اعتدال و گریز از امر واقعی
پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۶-۱۸
۸۸۸۲۲۰۱۰
qporsesh.com