مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه

پنجشنبه های «پرسش» مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه مراد فرهادپور تاملاتی درباره خوانش اسپینوزایی مارکس محمد مالجو از تکوین تا تداوم نهاد کار مزدی فواد حبیبی بازگشت[به] اسپینوزا: یک بدن قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟ پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد

Start

End

پنجشنبه های «پرسش»

مواجهه اسپینوزا و مارکس؛ بندگان مشتاق سرمایه

مراد فرهادپور
تاملاتی درباره خوانش اسپینوزایی مارکس

محمد مالجو
از تکوین تا تداوم نهاد کار مزدی

فواد حبیبی

بازگشت[به] اسپینوزا: یک بدن قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟

پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت ۱۶
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷