سمینار نهاد دانشگاه در ایران/ محمد مالجو/ مقصود فراستخواه/ عباس کاظمی

پنجشنبه های "پرسش" نهاد دانشگاه در ایران محمد مالجو: دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می رود؟ مقصود فراستخواه : دانشگاه و گفتمان ایدئولوژیک در ایران عباس کاظمی: پرولتاریای دانشگاهی در ایران پنجشنبه 24 تیرماه 1395 ساعت 17-19 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. تلفن:88822010-88837647 qporsesh.com

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
نهاد دانشگاه در ایران
محمد مالجو: دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می رود؟
مقصود فراستخواه : دانشگاه و گفتمان ایدئولوژیک در ایران
عباس کاظمی: پرولتاریای دانشگاهی در ایران
پنجشنبه 24 تیرماه 1395 ساعت 17-19
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
تلفن:88822010-88837647
qporsesh.com