سمینار هرمنوتیک و فلسفه تحلیلی در ایران

به مناسبت روز جهانی فلسفه پنج شنبه های پرسش: ب سمینار هرمنوتیک  و فلسفه تحلیلی در ایران محمد مجتهد شبستری /چرخش هرمنوتیکی در الهیات مدرن ضیاء موحد / تحولات فلسفه تحلیلی در جهان پنج شنبه 26آذرماه ساعت 17 الی 19  

Start

End

به مناسبت روز جهانی فلسفه

پنج شنبه های پرسش: ب

سمینار هرمنوتیک  و فلسفه تحلیلی در ایران

محمد مجتهد شبستری /چرخش هرمنوتیکی در الهیات مدرن

ضیاء موحد / تحولات فلسفه تحلیلی در جهان

پنج شنبه 26آذرماه ساعت 17 الی 19