سمینار گذار به سرمایه داری: نقد تاریخ فاتحان/ مراد فرهادپور، بارانه عمادیان