نشست هاي "پرسش"/ نكاتي درباره فاشيسم/عادل مشايخي

نشست هاي "پرسش" نكاتي درباره فاشيسم عادل مشايخي چهارشنبه ٨ آذرماه ساعت ١٧:٣٠ ورود براي تمامي علاقمندان آزاد و رايگان است. ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧٦٤٧

Start

End

نشست های “پرسش”
نکاتی درباره فاشیسم
عادل مشایخی
چهارشنبه ٨ آذرماه ساعت ١٧:٣٠
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧