نشست های «پرسش»/ اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی/ محمد مالجو/ فرشاد مومنی

نشست های «پرسش» اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی محمد مالجو: برندگان و بازندگان خلق نقدینگی در ایران فرشاد مومنی: برندگان و بازندگان تلاطم های اخیر در بازار ارز سه شنبه 9 مرداد ماه 1397 ساعت 17 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰

Start

End

نشست های «پرسش»
اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی
محمد مالجو: برندگان و بازندگان خلق نقدینگی در ایران
فرشاد مومنی: برندگان و بازندگان تلاطم های اخیر در بازار ارز
سه شنبه 9 مرداد ماه 1397 ساعت 17
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
۸۸۸۲۲۰۱۰