نشست های پرسش / دولت و سرمایه : سرشت سرمایه داریِ ایران‎

نشست های «پرسش» دولت و سرمایه : سرشت سرمایه داریِ ایران‎ رامین معتمدنژاد چهارشنبه ۱8 اردیبهشت ماه ساعت ۱7 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

Start

End

نشست های «پرسش»
دولت و سرمایه : سرشت سرمایه داریِ ایران‎
رامین معتمدنژاد
چهارشنبه ۱8 اردیبهشت ماه ساعت ۱7
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷