پنجشنبه های "پرسش"/ امر اجتماعی چیست؟

پنجشنبه های "پرسش" امر اجتماعی چیست؟ ابراهیم توفیق: وضعیت طبیعی و دولتی که نمی شود عادل مشایخی: امر اجتماعی، سیاست، تاریخ محمد امین قانعی راد: قبض و بسط امر اجتماعی پنجشنبه ۶ آبان ماه ساعت ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
امر اجتماعی چیست؟

ابراهیم توفیق: وضعیت طبیعی و دولتی که نمی شود
عادل مشایخی: امر اجتماعی، سیاست، تاریخ
محمد امین قانعی راد: قبض و بسط امر اجتماعی

پنجشنبه ۶ آبان ماه ساعت ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷