پنجشنبه های "پرسش"/ جهان وارونه سرمایه/ مراد فرهادپور، بارانه عمادیان

پنجشنبه های "پرسش" جهان وارونه سرمایه مُراد فرهادپور: نقشه (برداری) سرمایه بارانه عمادیان: فانتازماگوریا: جهان وارونه سرمایه پنجشنبه 22 شهریور ماه ساعت 18-20 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
جهان وارونه سرمایه

مُراد فرهادپور: نقشه (برداری) سرمایه

بارانه عمادیان: فانتازماگوریا: جهان وارونه سرمایه

پنجشنبه 22 شهریور ماه ساعت 18-20

ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
88822010-88837647