پنجشنبه های «پرسش»/ درباره انقلاب/ مراد فرهادپور/محمدمالجو/ صالح نجفی

 پنجشنبه های «پرسش» درباره انقلاب مراد فرهادپور: تاملاتی درباره انقلاب و امرسیاسی محمد مالجو: از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی صالح نجفی: پیدایش مفهوم مدرن انقلاب پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۶ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

Start

End

 پنجشنبه های «پرسش»
درباره انقلاب
مراد فرهادپور:
تاملاتی درباره انقلاب و امرسیاسی
محمد مالجو:
از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی
صالح نجفی:
پیدایش مفهوم مدرن انقلاب
پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۶
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷