پنجشنبه های "پرسش"/کوتاه ترین سایه: تاملاتی درباره نیچه/ مُراد فرهادپور/مازیار اسلامی/ صالح نجفی

پنجشنبه های "پرسش" کوتاه ترین سایه: تاملاتی درباره نیچه مراد فرهادپور: نیچه: از ترجمه تا تفکر مازیار اسلامی: کوتاه ترین سایه: امکانی برای حفظ تنش معرفت شناختی/هستی شناختی رئالیسم صالح نجفی: سنگین ترین بار و مغاک: بازگشت ابدی ابر انسانِ نیچه پنجشنبه 25 مرداد ماه ساعت 18 ورود برای تمامی

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”

کوتاه ترین سایه: تاملاتی درباره نیچه

مراد فرهادپور: نیچه: از ترجمه تا تفکر
مازیار اسلامی: کوتاه ترین سایه: امکانی برای حفظ تنش معرفت شناختی/هستی شناختی رئالیسم

صالح نجفی: سنگین ترین بار و مغاک: بازگشت ابدی ابر انسانِ نیچه

پنجشنبه 25 مرداد ماه ساعت 18
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.