چشم انداز اقتصاد ایران

پنجشنبه های "پرسش" چشم انداز اقتصاد ایران محمد مالجو: چشم انداز اقتصاد ایران: به سوی بحران کنترل ناپذیری فرشاد مومنی: نسبت تحولات سال ۱۳۹۶ با اهداف دور مدت اقتصاد ملی حسین راغفر: ابر چالش های اقتصاد ایران نجشنبه ۲۸ بهمن ماه ساعت ۱۶:۳۰-۱۸:۳۰ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
چشم انداز اقتصاد ایران

محمد مالجو: چشم انداز اقتصاد ایران: به سوی بحران کنترل ناپذیری
فرشاد مومنی: نسبت تحولات سال ۱۳۹۶ با اهداف دور مدت اقتصاد ملی
حسین راغفر: ابر چالش های اقتصاد ایران

نجشنبه ۲۸ بهمن ماه ساعت ۱۶:۳۰-۱۸:۳۰
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com