محسن رنانی

محسن رنانی

محسن رنانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است. رنانی هم اکنون استاد تمام دانشگاه اصفهان و از صاحب‌نظران اقتصاد کشور است..

آثار او عبارت اند از:

کتاب‌ها

عقلانیت نابه‌روال: نگاه اقتصادی نامتعارف به پدیده‌های متعارف،(ترجمه مشترک – ۱۳۹۳)
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران، درآمدی بر عبور تمدن‌ها،(تالیف – ۱۳۸۷)
چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران
بازار یا نابازار: بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران
دولت صنفی، (ترجمه مشترک)
مقدمه‌ای بر ماهیت، کارکرد و زوال اصناف، (ترجمه مشترک)
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، (ترجمه مشترک)
درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی، (ترجمه مشترک)
راهنمای معلم برای دبیران اقتصاد، (تألیف مشترک)
اقتصاد تولید کشاورزی، (ترجمه)
اقتصاد کار و نیروی انسانی، (ترجمه)
کتاب تست کلیات علم اقتصاد، (ترجمه)
آواز پر سیاووش، (مجموعه شعر)
مجموعه تست اقتصاد کلان، (تألیف مشترک)
علم اقتصاد: پیشرفت، رکود یا انحطاط؟، (ترجمه)

مقالات (مجلات و همایش‌ها)

تخریب سرمایه­‌های نمادین یا توقف توسعه در ایران؟
زیست انسانی در دنیای بحرانی
موانع شکل گیری و افزایش سطح سرمایه اجتماعی در کشورهای نفتی (عامل توسعه نیافتگی)
نفت، سرمایه اجتماعی و امتناع توسعه در ایران (دولت مردد)
بی‌ثباتی: ادغام وزارتخانه و کوچک سازی بدنه دولت و نگاه به آینده
توسعه: گذار از عدالت به انصاف نگاهی به رابطه دولت، عدالت و فساد
بررسی وزن­‌دهی به آرا در نظریه رأی­‌گیری با رویکرد اقتصاد تجربی، (تألیف مشترک)
شبیه‌­سازی الگوی پولی برای وزن­‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی
توسعه معطوف به انصاف]
پایان عمر نفت (نظریه‌ای در باب تقدم آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی)
فردوسی آفرینشگر سرمایه‌های نمادین (سخنی در باب نقش سرمایه‌های نمادین در توسعه)
شناخت ساختار اشتغال زنان در بخش غیر رسمی کشور
اشتغال غیر رسمی و رقابت­‌پذیری صنایع با فناوری پایین