محمدرضا تاجیک

محمدرضا تاجیک

محمدرضا تاجیک دیرمسؤول و سردبیر فصلنامه گفتمان از سال ۱۳۷۶ تاکنون. بوده است و پروژه هایی از جمله پروژه هاى «استراتژى امنیت ملى نظام»، «استراتژى هاى مقابله با موادمخدر»، «انگاره صدور انقلاب و سیاست خارجى» در کارنامه اوست.

آثار او عبارت اند از:

۱- مقدمه اى بر استراتژى هاى امنیت ملى ایران

۲- جامعه امن در گفتمان خاتمى

۳- مدیریت بحران

۴- فرامدرنیسم و تحلیل گفتمان

۵- تجربه بازى سیاسى در میان ایرانیان

۶- دهه سوم: تخمین ها و تدبیرها

۷- روایت هویت و غیریت در میان ایرانیان

۸- گفتمان، پادگفتمان و سیاست

۹- سیاست خارجى: عرصه فقدان تصمیم و تدبیر

۱۰- پسامارکسیسم

۱۱- صداى پاى آینده: دهه چهارم و آینده هاى انسان و جامعه ایرانى

۱۲- دین، دموکراسى و روشنفکرى در ایران امروز

ترجمه کتاب‌هاى: ۱- مقدمه بر فراساختگرایى و فرامدرنیسم ۲- پسامدرنیسم ۳- اطلاعات و مدیریت بحران

Events

ID Event Name Duration Start Date
UE-005 سوژه سیاسی چیست؟/محمدرضا تاجیک 2 Hours مرداد ۸, ۱۳۹۳

Courses

ID Course Name Duration Start Date
BA-037 سوژه سیاسی چیست؟/محمدرضا تاجیک 3 Weeks مرداد ۲, ۱۳۹۳