خوانش مازیار اسلامی از رئالیسم سینمائی و مفهوم ان نزد آندره بازن درسگفتار “رئالیسم در سینما” / مازیار اسلامی/ موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش/ تابستان ١٣٩٢