آدورنو: دیالکتیک منفی/ مراد فرهادپور-صوتی تصویری

آدورنو: دیالکتیک منفی/ مراد فرهادپور-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مراد فرهادپور در جلسه اول از درسگفتار آدورنو: دیالکتیک منفی به  بررسی فرم کتاب دیالکتیک منفی می پردازد و مفاهیمی همچون ایده و موناد را مورد بررسی قرار می دهد. سپس و در جلسه دوم مفهوم تناقض، در چهارچوب اندیشه آدورنو مورد واکاوی قرار گرفته و مفهوم مبادله نابرابر  برجسته می گردد. در جلسه سوم از این درسگفتار پارادوکس های کتاب دیالکتیک روشنگری بررسی و کانستراکتیویسم و نظریه انواع راسل مورد نقد قرار می گیرد. در نهایت و در جلسه چهارم فعلیت فلسفه  از طریق تطبیق نظریه دیالکتیک منفی آدورنو در فضای کانتی-هگلی مورد توجه واقع می گردد.

درسگفتار آدورنو: دیالکتیک منفی با تدریس مراد فرهاد پور در صدد است تا مخاطب را با یکی از مهمترین نظریات فلسفی قرن بیستم آشنا نماید. دقت فلسفی و خوانش دقیق فرهادپور از دیالکتیک منفی و نظریات آدورنو می تواند مخاطب را با سویه های پنهان و کمتر شناخته شده این مفهوم بیش از پیش آشنا نماید

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g