ادوارد سعید و گفتمان استعمار / حمید عضدانلو-صوتی تصویری

ادوارد سعید و گفتمان استعمار / حمید عضدانلو-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

حمید عضدانلو در درسگفتار “ادوارد سعید و گفتمان استعمار درصدد است تا سرفصل ها و اصول بینادی تفکر سعید و مهمرین حیطه تفکری او یعنی مطالعات پسا استعماری را شرح و تبیین نماید. در این راه وی ابتدا به شرح کلی تفکر سعید و. چرایی اهمیت او در جریان تفکر معاصر اقدام می ورزد. مسئله هویت، ایدئولوژی و چهارچوب گفتمانی تفکر سعید از جمله مباحثی هستند که عضدانلو در جلسه اول درسگفتار به انها می پردازد. جلسه دوم درسگفتار ادوارد سعید و گفتمکان استعمار به به مسئله بازنمایی اختصاص دارد. سوال اصلی سعید در رابطه با مسئله بازنمایی مربوط به چگونگی درک تجربه های مادی زیست انسان ها در جوامع مورد استعمار واقع شده ورای بازنمایی از طریق روش شناسی تفکر غربی است. در این راه ابتدا مسئله آمریت غرب توسط او تبیین می گردد و سپس در چهارچوب گفتمان پسا استعماری سعی در توضیح انچه تسلط نخوداگاه غرب بر ذهنیت انسان مورد استعمار واقع شده نامیده می شود بررسی می شود. در جلسه سوم عضدانلو بر مسئله زبان و تاثیر ان بر فرهنگ و نسبت این دو با استعمار تاکید می کند. در این راه مسئله نژاد، طبقه و دیدی جدید به مفهوم ایدئولوژی مطرح می گردد. در انتها جلسه چهارم درسگفتار ادوارد سعید و گفتمان استعمار به بررسی برخی از مهترین بنیان ها و آبشخورهای تفکر ادوارد سعید اختصاص دارد. در این جلسه برخی از مهمترین متفکران تاثیر گذار بر تفکر سعید مورد بررسی واقع شده و استفاده سعید از چهارچوب های فکری این متفکران مورد مداقه واقع می کردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g