ثبت نام درسگفتار اسکورسیزی متاخر: گرگ وال استریت،سکوت،نوری بتابان،هوگو/ مازیار اسلامی

ثبت نام درسگفتار اسکورسیزی متاخر: گرگ وال استریت،سکوت،نوری بتابان،هوگو/ مازیار اسلامی

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

اسکورسیزی متاخر
گرگ وال استریت،سکوت،نوری بتابان،هوگو

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه 22 آبان ماه ساعت 17:30