اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۳): تضعیف تولید سرمایه دارانه/محمد مالجو-صوتی تصویری

اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۳): تضعیف تولید سرمایه دارانه/محمد مالجو-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره سوم از کورس اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب  به حلقه چهارم، پنجم و ششم از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران یعنی تولید ارزش در محل کار، تحقق ارزش در بازارهای کالا و خدمات و انباشت سرمایه اختصاص دارد. مالجو در جلسه اول از این درسگفتار به مسیرهای مولد و نامولد انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، دینامیسم غلبه فعالیتهای نامولد بر مولد در حلقه چهارم می پردازد. سپس و در جلسه دوم ابتدا تاثیر رابطه بخشهای حقیقی و مالی اقتصاد بر تخصیص منابع به فعالیتهای نامولد بررسی شده و در ادامه اثر گذاری ساختار دوگانه قدرت سیاسی در ایران بر تقویت گرایش به فعالیتهای نامولد و در نهایت منازعه درون طبقاتی در حلقه چهارم انباشت سرمایه مورد مداقه قرار می گیرند. مالجو در جلسه سوم حلقه پنجم زنجیره انباشت سرمایه یعنی تحقق ارزش در محل کار را تبیین می کند. در این مسیر مالجو ابتدا به طرح مسئله در رابطه با حلقه پنجم زنجیره انباشت سرمابه می پردازد و سپس به بررسی حقایق آشکار شده آماری درباره تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی در بازارهای مالی و بین المللی پرداخته و سپس دینامیسم غلبه سرمایه تجاری بر تولید در حلقه پنجم و در نهایت دینامیسم اثر گذاری ساختار دوگانه قدرت سیاسی در ایران بر تقویت گرایش به سرمایه تجاری و منازعه درون طبقاتی در حلقه پنجم زنجیره انباشت سرمایه بررسی می کند. در نهایت و در جلسه چهارم حلقه ششم زنجیره انباشت سرمایه، یعنی انباشت سرمایه برجسته شده و بعد از طرح مسئله در رابطه با این حلقه، حقایق آشکار شده آماری درباره تراز حساب سرمایه و دینامیسم سرمایه برداری از اقتصاد ایران در حلقه ششم شرح و سپس دینامیسم قدرت سیاسی دوگانه در گرایش به سرمایه برداری از اقتصاد ایران و منازعه طبقاتی در این حلقه تبیین می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g